شعری در مورد شهیدان

 

                      

شعریدر مور د شهیدان


بهسوی جبهه می رفت ونگاهش سوی مادربود/
وداعی کرد طولانی که گویی بار آخربود

و او می رفت آهسته به سوی خاکریز عشق/
وجبهه از حضور او پر ازاحساس باور بود

دو چشمش خیس از اشک و دلش لبریز از احساس/
میان جمعبود اما دل او جای دیگر بود

عجب حال عجیبی داشت آن شب در دل سنگر
واو آماده پرواز مثل یک کبوتر بود

زمان حمله نزدیک و همه آمادهرفتن/
نوای کاروان آن شب پر از الله اکبر بود

چپیه روی دوش او بهسر سربند یا حیدر/
و او در کارزار جنگ چو سربازی دلاور بود

زمیندریایی از خون شد،زمرگ لاله های سرخ/
و او مانند یک ماهی به شط خون شناوربود

که ناگه ترکشی خورد و تبسم کرد و پرپر شد/
از او در ذهن منباقی، همان لبخند آخر بود

 

 

شعر از حسین وکیلی


 

/ 0 نظر / 8 بازدید