اظهارات شهید محمد علی وسایی قبل از شهادتش

 

 

 

سید محمد علی پوسایی:

 3 روز قبل از شهادتش ، در هنگامی که در حال حفر قبر برای شهدا بودند ، در یکی از قبرهای آماده  خوابید و گفت این قبر را برایم نگه دارید و من را در این قبر خاک نمایید و دوستانش آن را شوخی تلقی کردند

چند روز بعد که عملیات رزمندگان غرور آفرین اسلام به وقوع پیوست روح بلند به آسمان ها پر کشید و پیکر پاکش در همان قبر آرام گرفت.  

 

 

 

/ 10 نظر / 6 بازدید
حسین داودی

همه شهدا گول خمینی را خوردن.............[سبز]

حسین داودی

همه شهدا گول خمینی را خوردن.............[سبز]

حسین داودی

همه شهدا گول خمینی را خوردن.............[سبز]

حسین داودی

همه شهدا گول خمینی را خوردن.............[سبز]

حسین داودی

همه شهدا گول خمینی را خوردن.............[سبز]

حسین داودی

همه شهدا گول خمینی را خوردن.............[سبز]

حسین داودی

همه شهدا گول خمینی را خوردن.............[سبز]

حسین داودی

همه شهدا گول خمینی را خوردن.............[سبز]

حسین داودی

همه شهدا گول خمینی را خوردن.............[سبز]

حسین داودی

همه شهدا گول خمینی را خوردن.............[سبز]