خیبر شکنان ۹

ساعت ۱۰ صبح ۹ / ۱۲ / ۹۲ سید جواد طیبی که مدتی لباس طلبگی را

 

 پوشیده بود و اکنون در لباس پاسداری  با تیر بار دشمنان را  قلع و فمع

 می کردُ - یکی ازهواپیماهای عراقی در هورالهویزه و خط عملیاتی

دجله و فرات  پایین آمد تا در کنار  این  جاده ی مهم و استراتژیک

 رزمندگان اسلام را بیشتر  به شهادت بکشاند  و یا مجبور به عقب

نشینی نماید . گلوله و خمپاره مانند باران در حال پرتاب بود.

تعداد زیادی از رزمندگان مجروح و به شهادت رسیده بودند.

اولویت اول اعزام مجروحین با قایق به عقب بود.

سید تیر بارش را به طرف عراقی ها گرفته و تمام تیرهایش را به طرف

  هواپیما شلیک کرد و ناگهان دودسیاهی  از هواپیما بلند شد و به

طرف آب های هور الهویزه فرو رفت.

 فریاد الله اکبر خط  رزمندگان بلند شد و در همین حال یک تک تیر انداز

عراقی  تیری را به طرف سید جواد که لبخند بر لب داشت و  الله اکبر

 می گفت شلیک و او هم مانند دیگر دوستانش راهی شد.

راهی بهشت.

جدش ابا عبدالله الحسین (ع) منتظرش بود.

واقعاْ حیف بود سید در بستر بمیرد

شهادت حق سید جواد بود.

او برای این لحظه - زجرها دیده بود.

++++++++++++++++++++++++++++++

ظهر رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی در اخبار ساعت

 ۱۴ اعلام نمودند :

 امروز صبح ساعت ۱۰ صبح یک فروند میگ عراقی به وسیله ی یکی

از رزمندگان اسلام در هورالهویزه سرنگون شد.

 

++++++++++++++++++++++++++

یادش گرامی باد.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید