شهید جمشید شیرشکن اززبان مادرش :

دست به کارهای خرابکارانه و تخریب افکار مذهبی می زدنند و

متاسفانه عده ای از نوجوانان و جوانان نیز گول این گروهک ها را

خورده بودند..»

یکی دیگر از برادران سپاه (جهان جرکنی) در این باره می گوید:

« آن زمان افرادی وابسته به گروهک ها بودند که با تجمع بر سرچهار

 راه اصلی بازار شهر بحث های اعتقادی راه می انداختند و قصد فریب

 جوانان را داشتند ، اما هیچگاه یادم نمی رود شهیدان بزرگواری چون

 جمشید شیرشکن ، نورالله طواف و دادعلی آزادیوش و بقیه بزرگواران

همیشه در کمال آرامش با آنها به بحث می نشستند و با ادله و آیه

تمام بافته های آنها را رشته می کردند»

مادر شهید ادامه می دهد:

« همسایه ای داشتیم که فرزندش از روی سادگی اسیر افکار این

 گروهک ها شده و از خانواده ترد روحی شده بود.جمشید با او دوست

 شد و همیشه او را به خانه می آورد و با هم نهار و شام می خوردند ،

او را نصیحت می کرد و بعد از گذشته چند روز همان جوان فریب خورده

 انسانی شد بانماز ، باخدا ، اهل دین که هنوز که هنوز است مادر آن

 جوان از من تشکر می کند».

 

/ 0 نظر / 4 بازدید