پیکر سالم :

 

 

پیکر سالم :

شهید نوراله طواف :

همیشه خود را مقیـد می دانست در تمام راهپیمایی ها شرکت کند و کوبنده شعار می داد. او  در عملیات والفجر مقدماتی ، پس از نبردی مردانه  به شهادت رسید وبعد از 13 سال ، جسدش سالم توسط نیروهای تفحص بدست آمد .

یادش گرامی باد.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید