روز شمار جنگ در سپاه آغاجاری۴:

 

 

روز شمار جنگ در سپاه آغاجاری 4 :

 

از : همچون پرنده ای در پرواز »

 

 

نیروها در شلمچه مستقر شدند...بعد از شناسایی  

 

محیط ، گشتی های دو نفره  به گشت زنی پرداختند. 

 

هر کدام یک ژ 3 داشتند.

 

منطقه ی وسیعی دستشان بود. کمین هایی را هم 

 

 گذاشته بودند.

 

منطقه وسیع بود و نیرو کم. حفاظت چندان ساده نبود.  

 

هر گشتی2 تا 4 ساعت پست می داد. آنها  4 تا 5  

 

کیلومتر پیاده گشت زنی می کردند تا به مقر خودی  

 

برسند...

 

بعد از تیر اندازی به جیپ ،دشمن چند بار دیگر  به  

 

طرف نیروها تیر اندازی کرد ، گاهی هم بی هدف تیر  

 

می زد برای ایجاد رعب.

 

و وحشت، برای اینکه توی دل نیروها را خالی کند ، 

 

 بترساند. ازمرز براندشان .  

 

معلوم بود که خیالی در سر دارد ، اما چه خیالی؟

 

در نیمه ی شهریور اسماعیل (دقایقی) به اهواز منتقل 

 

 شد. به سپاه اهواز.  

 

محمدی جای او را گرفت. فرمانده ی سپاه آغاجاری

 

- امیدیه شد.

 

 

یاد تمام حماسه آفرینان گرامی باد.

/ 0 نظر / 5 بازدید