روز شمار جنگ در سپاه آغاجاری 19 :

خبر عقب نشینی به امیدیه رسید.محمد رضا گفت : باید برید میدان مین دشمن رو پاک سازی کنید. حمید و 11 نفر دیگر به منطقه رفتند  و در مدت 3 روز مهماتی را که از دشمن جا گذاشته بود ، تخلیه کردند.حالا نوبت خنثی کردن میدان مین بود. صبح زود فرهاد نیروها را برد و میدان مین را به آنها نشان داد.حمید  میدان مین را شناسایی کرد. همه دست به کار شدند.در مدت 2 روز چند کیلومتر از منطقه را پاک  سازی کردند.

حمید دست به کار شد. یکی از مین ها منفجر شد و گرد و خاکی توی صورت حمید نشست. چند دقیقه بعدحمید را به عقب آوردند ولی بینایی خود را از دست داده بود.

و سپاه آغاجاری ، امیدیه خودرا برای عملیات پیروزمند دیگریآماده کرد....

 

یاد تمام حماسه آفرینان گرامی باد.

/ 0 نظر / 5 بازدید