یادواره ی حاج محمد ایراهیم همت:

 

 

 

 

 

 

یادوارهیحاجمحمد  ابراهیم همت:

 

یادوارهیسرداررشیداسلامحاجمحمدهمت  

 

فرماندهی  دلاورلشکر ۲۷ محمدرسولاللهو ۷۲۵

 

شهیدشهرستان شهرضاباشکوهفراوانبرگزار 

 

  گردید. دراینمراسمسردار کریمنصرطی 

 

  سخنانی  گفت : « شهیدهمتدرعملیات 

 

 

 فتحالمبیننقشبسزاوتعیینکنندهایداشت. پیام

 

شهیدهمتدرطولعمربابرکتشاناینبودکه  

 

 اطاعتاز رهبریاصلاستوامروزماننددوران  

 

دفاع  مقدسجنگ تمامعیاریبرعلیهایران  

 

اسلامی شروعشدهاست  و دشمناعتقاداتو  

 

 ارزشهایاسلامیراهدفقرارداده استوبا  

 

 ابزارهاییمانندماهوارهو  سایتهای مستهجن  

 

 اهدافخودرادنبالمیکند. ازاهدافدیگر دشمن  

 

 مایوسکردنجوانانازاسلاموانقلاباستو تنها  

 

 راهفائقآمدنبراینتوطئهها،تبعیّتازرهبری

 

است. ایشانازشهدایشهرضا

/ 0 نظر / 5 بازدید