تصاویری از حضور رزمندگان اسلام در جبهه ها ۸

 

 

تصاویری از حضور رزمندگان اسلام در جبهه ها ۸

 

شهیدان : موسوی و ابراهیم فرهادی و تعدادی از رزمندگان

در جبهه ها:

 حضور رزمندگان آغاجاری در میادین نبرد:

 

رزمندگان منطقه در جبهه ها:

 

 رزمندگان منطقه در میادین نبرد:

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید